ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสารภี พลพฤกษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปาริฉัตร ศรีทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุทารัตน์ สุขกิจ
ครูอัตราจ้าง

นายสหรัฐ บุญแก้ว
ครูอัตราจ้าง

Liu xuemiao
ครูจีน

Liezei Joy Zabala
ครูชาวต่างประเทศ

Shelby Shankel
ครูชาวต่างประเทศ

Molly Thomas
ครูชาวต่างประเทศ