ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเข็มพวง รอดเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสารภี พลพฤกษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวปาริฉัตร ศรีทอง
ครูผู้ช่วย

วัลย์ธกานต์ อนุลาวัพย์
ครูอัตราจ้าง