กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายเสริมพล แก้วขาว
ครู คศ.3

นางชุติมา จันทร์เทพ
ครู คศ.2