ลูกจ้างชั่วคราว

นายนพรัตน์ บู่ทอง
พนักงานขับรถ

นายอุทัย จันทรถ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายสาคร ชูช่วย
พนักงานรักษาความปลอดภัย