ลูกจ้างชั่วคราว

นายสาคร ชูช่วย
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายอุทัย จันทรถ
ลูกจ้างชั่วคราว