ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายอนันต์ สุดประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายวรเทพ แก้ววิจิตร
หัวหน้างานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน

นางวณียุท แย้มยิ่ง
หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล

นางกิ่งกนก ยิ่งวุฒิวรกุล
หัวหน้างานอาหารและโภชนาการ

นางรักษิณา อุดมเลิศ
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นายพีระศักดิ์ โกมลานนท์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายซามูเอล นุ่นทอง
หัวหน้างานศุนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา/หัวหน้างานดนตรีโรงเรียน

นางจันทนา หยังหลัง
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

นายณัชพล คุ้มครอง
หัวหน้างานช่างไฟฟ้า

นายพิชัย เปรมจิตร์
หัวหน้างานช่างไม้

นายสมพงษ์ ติระพงษ์
หัวหน้างานช่างปูน

นางชุติมา จันทร์เทพ
หัวหน้างานสารบรรณและสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป