ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานอำนวยการ

นายจรินทร์ เสียงหวาน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ

นางสารภี พลพฤกษ์
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางอุษา ขมักการ
งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน/ งานพัฒนาบุคลากร

นายอนันต์ ชโลธร
งานวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง/งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นางสาวกาญจนา ภิรมย์
ผู้ช่วยงานสารบรรณและสารสนเทศกลุ่มงานอำนวยการ

นางสาวเบญจมาพร วาสะศิริ
ผู้ช่วยงานเวรยาม