ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานอำนวยการ

นายสุทธิพงษ์ ย้อยพระจันทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ

นางพัชรีพร วาสะศิริ
หัวหน้างานเวรยาม

นางสารภี พลพฤกษ์
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นายอนันต์ ชโลธร
หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

นางชุติมา จันทร์เทพ
หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางสาวกาญจนา ภิรมย์
ผู้ช่วยงานสารบรรณและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานอำนวยการ

นางสาวธนันต์ธรญ์ ทองวล
ผู้ช่วยงานสารบรรณและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานอำนวยการ

นายธนพงษ์ กิ้มซื่อ
ผู้ช่วยงานทะเบียนประวัติและสถิติ

นางสาวเบญจมาพร วาสะศิริ
ผู้ช่วยงานเวรยาม