ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

นายสุทธิพงษ์ ย้อยพระจันทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ

นางสารภี พลพฤกษ์
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นายอนันต์ ชโลธร
หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

นางชุติมา จันทร์เทพ
หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางสาวกาญจนา ภิรมย์
ผู้ช่วยงานสารบรรณและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานอำนวยการ

นางสาวเบญจมาพร วาสะศิริ
ผู้ช่วยงานเวรยาม