กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวทัตพิชา เมืองแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายณรงค์ฤทธิ์ บุหลัน
ครูผู้ช่วย

นายอนุวัฒน์ ตันสกุล
พนักงานราชการ

นายนัทธพงศ์ เวชเตง
ครูอัตราจ้าง