กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวทัตพิชา เมืองแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอนุวัฒน์ ตันสกุล
ครูอัตราจ้าง

นายนัทธพงศ์ เวชเตง
ครูอัตราจ้าง