ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโกศล สังขพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชาติชาย สันตะการ
ครู คศ.2