กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวคันธรัตน์ เพ็ชรมุณี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอนันต์ ชโลธร
ครู คศ.3

นายพีระศักดิ์ โกมลานนท์
ครู คศ.1

นางสาวสุดารัตน์ พึ่งผล
ครู คศ.1

นางสาวจันทร์จิรา พุ่มกฐิน
ครู คศ.1

นางสาวสิริภา มะโร
ครู คศ.1

นายต่วนยูโซ๊ะ บินดิง
ครูผู้ช่วย

นายพจนกร ณะพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง