ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจันทนา หยังหลัง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพัชรีพร วาสะศิริ
ครู คศ.2

นายอนันต์ ชโลธร
ครู คศ.3

นายศุภสวัสดิ์ กาญวิจิต
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเบญจมาพร วาสะศิริ
ครูอัตราจ้าง