ลูกจ้างประจำ

นายณัชพล คุ้มครอง
ช่างไฟฟ้า ช4

นายสมพงษ์ ติระพงษ์
ช่างปูน ช4

นางวนิดา ฑุติยะกุลพันธ์
พนักงานธุรการ ส3