กลุ่มงานสนับสนุน

นางสาวจริยา จันทร์เทพ
ครูงานแนะแนว

นางสาวกาญจนา ภิรมย์
งานสารบรรณ

นางสาวทัชฌา ประคองสิน
งานการเงินและบัญชี

นางสาวณภัสนันท์ บุญอ่อน
เจ้าหน้าที่พัสดุ