ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายวราเทพ แก้ววิจิตร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางพรวลี สถิรนุสรณ์
งานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนการศึกษา

นางสาวอุดมพร กะเตื้องงาน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอุไรวรรณ สระกระวี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจันทนา หยังหลัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวทัตพิชา เมืองแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

นายผดุง ละเอียดศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายซามูเอล นุ่นทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอัจฉรี จิตรักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางเข็มพวง รอดเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางชูศรี ภู่ทอง
หัวหน้างานแนะแนว

นางนิภา วิศาล
หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวนิศารัตน์ นาคินทร์
หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์

นายปิยะวัฒิน์ จันนุสิทธิ์
หัวหน้างานทะเบียน งานรับนักเรียนและสำมะโนนักเรียน

นางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการ
หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์

นางสาวกรกช เทพณรงค์
หัวหน้างานสารบรรณและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายเสริมพล แก้วขาว
ผู้ช่วยงานเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์

นางชุติมา จันทร์เทพ
ผู้ช่วยงานศูนย์ภาษาไทย

นางสาวเบญจมาพร วาสะศิริ
ผู้ช่วยงานสารบรรณและสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ