ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางอุไรวรรณ สระกระวี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางพรวลี สถิรนุสรณ์
หัวหน้างานวัดประเมินผลและเทียบโอนการศึกษา

นางสาวอุดมพร กะเตื้องงาน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายผดุง ละเอียดศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางจันทนา หยังหลัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางเข็มพวง รอดเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรักษิณา อุดมเลิศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอัจฉรี จิตรักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวทัตพิชา เมืองแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

นายปิยะวัฒิน์ จันนุสิทธิ์
หัวหน้างานทะเบียน งานรับนักเรียนและสำมะโนนักเรียน

นางนิภา วิศาล
หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวนิศารัตน์ นาคินทร์
หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์

นางชูศรี ภู่ทอง
หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา

นายจรินทร์ เสียงหวาน
หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์

นางสาวจันทร์จิรา พุ่มกฐิน
หัวหน้างานสารบรรณและสารสนเทศวิชาการ