กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนวหทัย หิรัญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสิขเรศวร์ จันนุสิทธิ์
ครู คศ.3

นายจรินทร์ เสียงหวาน
ครู คศ.3

นางอุษา ขมักการ
ครู คศ.3

นางสาวนิศารัตน์ นาคินทร์
ครู คศ.2

นางสาวอัจฉรี จิตรักษ์
ครู คศ.2

นายอัฐกาล ย้อยพระจันทร์
ครู คศ.1