ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายผดุง ละเอียดศิลป์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุทธิพงษ์ ย้อยพระจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางอุษา ขมักการ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายปิยะวัฒน์ จันนุสิทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายจรินทร์ เสียงหวาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสโรชา นันทะเสน
ครู คศ.1