ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายผดุง ละเอียดศิลป์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุทธิพงษ์ ย้อยพระจันทร์
ครู คศ.2

นางอุษา ขมักการ
ครู คศ.3

นายปิยะวัฒน์ จันนุสิทธิ์
ครู คศ.3

นายจรินทร์ เสียงหวาน
ครู คศ.3

นางสาวสโรชา นันทะเสน
ครู คศ.1

นายกฤษณพงศ์ ถาวร
ครูผู้ช่วย