กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพัชราวรรณ สูงสุด
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอุไรวรรณ สระกระวี
ครู คศ.3

นางสาววริศรา มีเสียง
ครู คศ.1

นางสาวธวัลรัตน์ ยวงจันทร์
ครูผู้ช่วย

นายอภิชาติ คุ้มเดช
ครูอัตราจ้าง

นายอรรถชัย วานิช
ครูอัตราจ้าง

นายศุภชัย วุ่นดี
ครู คศ.2