ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอุดมพร กะเตื้องงาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวณียุท แย้มยิ่ง
ครู คศ.2

นางเพชรรัตน์ หุนเจริญ
ครู คศ.2

นางชุติมา จันทร์เทพ
ครู คศ.1