ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอุดมพร กะเตื้องงาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวณียุท แย้มยิ่ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางเพชรรัตน์ หุนเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางชุติมา จันทร์เทพ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวสุภาพร หวันเหยบ
ครูผู้ช่วย