คณะผู้บริหาร

ดร.ณัฐญาพร เสวตานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวรเทพ แก้ววิจิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา

นางสาวเพ็ญรัศมี ศรีบุรุษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา