ข่าวแจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง การจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 499) 11 พ.ค. 65
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง เก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4460) 05 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4217) 05 พ.ย. 64
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5117) 29 ต.ค. 64
ประกาศตาราง (On Site) 50% และ (On Air, Online, On Hand, On Demand) 50% ระหว่างวันที่ 1-14 พ.ย 2564 (อ่าน 4642) 28 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนกลุ่ม A และ B ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 5410) 28 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 (อ่าน 3965) 11 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เลื่อนสอบกลางภาค และจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 100% (อ่าน 4217) 29 ก.ค. 64
ประกาศเรียนออนไลน์ 100% (อ่าน 4199) 19 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา การจัดการเรียนการสอนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ฉบับที่ 3 (อ่าน 4109) 25 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนกลุ่ม 1 หรือ2 (A หรือ B) ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 3914) 12 มิ.ย. 64
ประกาศตารางการจัดการเรียนการสอน (On Site) 50% และ (On Air, Online, On Hand, On Demand) 50% ระหว่างวันที่14-30 มิถุนายน พ.ศ.2564 (อ่าน 3844) 12 มิ.ย. 64
ประกาศรหัสประจำตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5120) 01 มิ.ย. 64
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 3798) 25 พ.ค. 64
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 3765) 25 พ.ค. 64
ประกาศการจัดสรรโอกาสให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนได้เข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3765) 24 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก(คัดเลือก)เข้าเรียนในโรงเรียนสตรีพังงา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4439) 24 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4145) 23 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง ยกเลิกการสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนทั่วไปและห้องเรียนพิเศษ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4070) 20 พ.ค. 64
แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ชั้น ม.2, 3, 5, 6 ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 5383) 16 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.2,3,5,6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (มีการปรับเปลี่ยนห้อง) (อ่าน 5982) 13 พ.ค. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7539) 13 พ.ค. 64
ประกาศผลนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตา (อ่าน 3833) 05 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนสตรีพังงา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4083) 05 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง เลื่อนปฏิทินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไปและห้องเรียนพิเศษ (รอบ 2) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4239) 21 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนเตรียมแพทย์-เภสัช-วิศวะ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4376) 07 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา2564 (อ่าน 4113) 07 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ SMP ปีการศึกษา2564 (อ่าน 4385) 07 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา2564 (อ่าน 4193) 07 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4986) 05 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง เรียนซ้ำรายวิชากรณีพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 (อ่าน 3784) 04 ก.พ. 64
ประกาศการคัดเลือกนักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนสตรีพังงา เข้าเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3750) 04 ก.พ. 64
หนังสือเรียนผู้ปกครอง เรื่อง เรียนซ้ำรายวิชากรณีพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 (อ่าน 4167) 04 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง การทดลองแบบ On-site ของโรงเรียนสตรีพังงาเต็มรูปแบบ ในสถานการณ์COVID-1 (อ่าน 7057) 11 ส.ค. 63
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสตรีพังงา (อ่าน 6340) 26 มิ.ย. 63