ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุปาณี เอี่ยมจิตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2499-30 เม.ย 2507
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรุณศรี สุขโหตุ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2507 - ก.พ. 2512
ชื่อ-นามสกุล : นางละวาด ภิรมย์รัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : มี.ค. 2512 - พ.ค. 2519
ชื่อ-นามสกุล : นายประทีป ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ส.ค. 2512 - ส.ค. 2520
ชื่อ-นามสกุล : นางสังวาลย์ ทองปาน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ก.ย. 2520 - พ.ย. 2521
ชื่อ-นามสกุล : นางสำรวล อ่ำพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ต.ค. 2521 - พ.ย. 2522
ชื่อ-นามสกุล : นายประทีป ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : อาจาย์ใหญ่โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ย. 2522 - พ.ย. 2523
ชื่อ-นามสกุล : นางสมจิตร ธรรมชีวัน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ก.พ. 2523 - ม.ค. 2526
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประภา ณ สงขลา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ม.ค. 2526 - มิ.ย. 2529
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรางค์ บุญฮก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : มิ.ย. 2529 - พ.ย. 2532
ชื่อ-นามสกุล : นางอัปสร วังสะวิบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ย. 2532 - พ.ย. 2533
ชื่อ-นามสกุล : นางประภาพรรณ ภูมิสิงหราช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ย. 2533 - ต.ค. 2535
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประไพศรี วิสัยจร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ต.ค. 2535 - ก.ย. 2538
ชื่อ-นามสกุล : นางประภาศรี อุยยามฐิติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ก.ย. 2538 - ม.ค. 2543
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุจิตรา ยั่วยล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ม.ค. 2543 - มี.ค. 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสถิต ตรีบุรุษ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ก.ย. 2547 - พ.ค.2548
ชื่อ-นามสกุล : นายเลิศธิไกร ภิรมย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : มิ.ย. 2548 - ธ.ค. 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี บุญทอย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ธ.ค. 2555 - ส.ค. 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายวิฑูรย์ จั่นสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ส.ค. 2556 - ก.ย. 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร ดิษฐสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ย. 2558 - ก.ย.2561
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฐญาพร เสวตานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน