ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกการทำPLC Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 6
หลักเกณฑ์ ว21 39
คู่มือ DLIT 38
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLIT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 59
ฝ่ายวิชาการ
aar ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 170
รายงานการประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 454 KB 997
ส่วนหน้าเอกสารหลักสูตร 59 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 143
หลักสูตรสถานศึกษา 2559 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 208 KB 172
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 443 KB 189
อจท.ลดเวลาเรียนช่วงชั้นที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 118
การจัดกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 197
บันทึกข้อความ รายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 53.96 KB 105
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 70.52 KB 295
แบบขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 36.05 KB 223
Course Syllabus (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 241
ปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 293
องค์ประกอบของแผนการสอน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 203
สรุปผลการเรียนแยกตามรายวิชา.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.65 KB 219
สรุปผลการเรียนแยกตามระดับชั้น.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.48 KB 207
สรุปผลการเรียนกลุ่มสาระแยกตามครูผู้สอน.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.51 KB 220
สรุปผลการปฏิบัติงานครู.doc Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 218
สรุปผลการแข่งขันนักเรียนกลุ่มสาระ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 160
วิจัยในชั้นเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 479
วิจัย 5 บท.doc Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 1594
รายงานผลการสอบแก้ตัว.doc Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 214
รายงานผลการตรวจปพ.5วิชาการ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 250
รายงานผลการตรวจปพ.5 กลุ่มสาระ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 1155
รายงานการไปอบรมสัมนา.DOC Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 1018
แบบสรุปการบูรณาการชิ้นงานนักเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 208
แบบส่งรายชื่อนักเรียนสอบไม่ผ่าน.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.28 KB 227
แบบรายงานการตรวจข้อสอบ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 234
แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนซำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 194
แบบประเมินผลการเรียนซ้ำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 217
แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู.doc Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 226
แบบบันทึกนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 60 และ 80%.doc Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 331
แบบบันทึกการเรียนซ้ำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 334
บันทึกแจ้งการขาดเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 643
บันทึกขอเลื่อนสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 170
บันทึกขอย้ายนักเรียนออก Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 209
บันทึกขอย้ายนักเรียนเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 394
บันทึกขอมีสิทธิ์สอบ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 177
บันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 379
บันทึกการส่งแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 300
บันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 329
บันทึกการประเมินผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 243
บันทึกการขอนักเรียนทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 322
ทะเบียนสื่อนวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 4608
เค้าโครงงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 504
เอกสารประกอบคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 195
เอกสารประกอบคำร้องขอเปลี่ยน / แก้ไข ชื่อ – สกุล Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 182
เครื่องมือนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 90.57 KB 449
คำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 178
คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 205
ข้อมูลการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 238
ข้อมูลการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 225
ข้อมูลครูเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/เป็นวิทยากร/การได้รับรางวัล Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 259
แบบบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล ครั้งที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 318
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 429
ฝ่ายกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความรายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 54.63 KB 3469
SDQ ฉบับแก้ไข Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 686.5 KB 425
ฝ่ายบุคลากร
ว20-2561-หลักเกณฑ์วิธีการ 16
ว20-2561-คำชี้แจงแบบประเมิน 17
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 16.89 KB 149
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.84 KB 115
ใบขอแลกเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.1 KB 193
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 16.57 KB 159
งานสารสนเทศ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 102
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 108
ฝ่ายงบประมาณและแผน
แบบการเขียนโครง Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 33
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 23
SWOT สพง. ปีงบ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 14.39 KB 90
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (2559-2561) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.36 KB 160
งานประกันคุณภาพ
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR 60) Word Document ขนาดไฟล์ 94.24 KB 172
แบบประเมินผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 49
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.76 KB 59
แบบฟอร์มPSAR2559 Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 95
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.72 KB 156
แบบฟอร์มPSAR2558 Word Document ขนาดไฟล์ 459.5 KB 178
โครงสร้างขอบข่ายและบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 377.74 KB 1380
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 173
ตารางแสดงการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 1 - 15 Word Document ขนาดไฟล์ 304 KB 1763
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 500.5 KB 227
โรงเรียนมาตรฐานสากล
เอกสารการสอนIS3-ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 219.58 KB 158
เอกสารการสอนม.5-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 208.71 KB 175
เอกสารการสอนIS3-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 230.89 KB 410
เอกสารการสอนม.2-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 202.18 KB 367
ฝ่ายวิชาการ2561
ใบนำส่งข้อสอบ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 9
ตัวอย่างเนื้อหาข้อสอบ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 15
ใบปะหน้าข้อสอบ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 13