ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย.60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.54 KB 94
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLIT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 11
คู่มือ DLIT 9
ศูนย์คอมพิวเตอร์
แบบฟอร์มประกาศข่าวกับเว็บไซต์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 62.24 KB 147
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 382
แบบบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล ครั้งที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 265
ข้อมูลครูเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/เป็นวิทยากร/การได้รับรางวัล Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 221
ข้อมูลการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 187
ข้อมูลการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 201
คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 169
คำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 147
เครื่องมือนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 90.57 KB 416
เอกสารประกอบคำร้องขอเปลี่ยน / แก้ไข ชื่อ – สกุล Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 138
เอกสารประกอบคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 157
เค้าโครงงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 474
ทะเบียนสื่อนวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 2603
บันทึกการขอนักเรียนทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 260
บันทึกการประเมินผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 203
บันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 278
บันทึกการส่งแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 226
บันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 299
บันทึกขอมีสิทธิ์สอบ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 144
บันทึกขอย้ายนักเรียนเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 358
บันทึกขอย้ายนักเรียนออก Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 175
บันทึกขอเลื่อนสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 137
บันทึกแจ้งการขาดเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 613
แบบบันทึกการเรียนซ้ำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 282
แบบบันทึกนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 60 และ 80%.doc Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 268
แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู.doc Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 183
แบบประเมินผลการเรียนซ้ำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 158
แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนซำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 150
แบบรายงานการตรวจข้อสอบ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 196
แบบส่งรายชื่อนักเรียนสอบไม่ผ่าน.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.28 KB 175
แบบสรุปการบูรณาการชิ้นงานนักเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 170
รายงานการไปอบรมสัมนา.DOC Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 968
รายงานผลการตรวจปพ.5 กลุ่มสาระ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 989
รายงานผลการตรวจปพ.5วิชาการ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 190
รายงานผลการสอบแก้ตัว.doc Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 166
วิจัย 5 บท.doc Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 1521
วิจัยในชั้นเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 423
สรุปผลการแข่งขันนักเรียนกลุ่มสาระ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 114
สรุปผลการปฏิบัติงานครู.doc Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 177
สรุปผลการเรียนกลุ่มสาระแยกตามครูผู้สอน.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.51 KB 168
สรุปผลการเรียนแยกตามระดับชั้น.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.48 KB 163
สรุปผลการเรียนแยกตามรายวิชา.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.65 KB 174
องค์ประกอบของแผนการสอน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 149
ปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 230
Course Syllabus (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 116
แบบขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 36.05 KB 119
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 70.52 KB 164
บันทึกข้อความ รายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 53.96 KB 60
การจัดกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 145
อจท.ลดเวลาเรียนช่วงชั้นที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 67
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 443 KB 130
หลักสูตรสถานศึกษา 2559 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 208 KB 68
ส่วนหน้าเอกสารหลักสูตร 59 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 44
รายงานการประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 454 KB 205
aar ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 99
ฝ่ายกิจการนักเรียน
SDQ ฉบับแก้ไข Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 686.5 KB 386
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 319.5 KB 116
บันทึกข้อความรายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 54.63 KB 146
ฝ่ายบุคลากร
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 16.57 KB 109
ใบขอแลกเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.1 KB 151
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.84 KB 56
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 16.89 KB 84
งานสารสนเทศ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 75
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 58
ฝ่ายงบประมาณและแผน
แบบเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 16.43 KB 85
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (2559-2561) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.36 KB 122
สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 15.53 KB 101
SWOT สพง. ปีงบ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 14.39 KB 52
งานประกันคุณภาพ
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 500.5 KB 189
ตารางแสดงการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 1 - 15 Word Document ขนาดไฟล์ 304 KB 1725
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 146
โครงสร้างขอบข่ายและบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 377.74 KB 1343
แบบฟอร์มPSAR2558 Word Document ขนาดไฟล์ 459.5 KB 143
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.72 KB 100
แบบฟอร์มPSAR2559 Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 62
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.76 KB 13
PSAR1_2560 Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 12
แบบประเมินผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 4
โรงเรียนมาตรฐานสากล
เอกสารการสอนม.2-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 202.18 KB 202
เอกสารการสอนIS3-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 230.89 KB 132
เอกสารการสอนม.5-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 208.71 KB 98
เอกสารการสอนIS3-ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 219.58 KB 89