ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสมควร ดิษฐสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/12/2012
ปรับปรุง 16/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 460494
Page Views 718969
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย.60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.54 KB 35
ศูนย์คอมพิวเตอร์
แบบฟอร์มประกาศข่าวกับเว็บไซต์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 62.24 KB 130
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 357
แบบบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล ครั้งที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 229
ข้อมูลครูเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/เป็นวิทยากร/การได้รับรางวัล Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 187
ข้อมูลการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 169
ข้อมูลการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 180
คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 147
คำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 131
เครื่องมือนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 90.57 KB 394
เอกสารประกอบคำร้องขอเปลี่ยน / แก้ไข ชื่อ – สกุล Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 119
เอกสารประกอบคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 139
เค้าโครงงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 453
ทะเบียนสื่อนวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 2270
บันทึกการขอนักเรียนทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 231
บันทึกการประเมินผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 179
บันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 259
บันทึกการส่งแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 200
บันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 278
บันทึกขอมีสิทธิ์สอบ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 127
บันทึกขอย้ายนักเรียนเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 340
บันทึกขอย้ายนักเรียนออก Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 156
บันทึกขอเลื่อนสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 121
บันทึกแจ้งการขาดเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 599
แบบบันทึกการเรียนซ้ำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 254
แบบบันทึกนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 60 และ 80%.doc Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 222
แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู.doc Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 156
แบบประเมินผลการเรียนซ้ำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 127
แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนซำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 129
แบบรายงานการตรวจข้อสอบ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 171
แบบส่งรายชื่อนักเรียนสอบไม่ผ่าน.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.28 KB 138
แบบสรุปการบูรณาการชิ้นงานนักเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 137
รายงานการไปอบรมสัมนา.DOC Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 938
รายงานผลการตรวจปพ.5 กลุ่มสาระ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 950
รายงานผลการตรวจปพ.5วิชาการ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 163
รายงานผลการสอบแก้ตัว.doc Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 136
วิจัย 5 บท.doc Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 1497
วิจัยในชั้นเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 390
สรุปผลการแข่งขันนักเรียนกลุ่มสาระ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 91
สรุปผลการปฏิบัติงานครู.doc Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 148
สรุปผลการเรียนกลุ่มสาระแยกตามครูผู้สอน.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.51 KB 142
สรุปผลการเรียนแยกตามระดับชั้น.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.48 KB 141
สรุปผลการเรียนแยกตามรายวิชา.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.65 KB 149
องค์ประกอบของแผนการสอน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 119
ปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 210
Course Syllabus (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 95
แบบขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 36.05 KB 99
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 70.52 KB 139
บันทึกข้อความ รายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 53.96 KB 46
การจัดกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 117
อจท.ลดเวลาเรียนช่วงชั้นที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 47
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 443 KB 100
หลักสูตรสถานศึกษา 2559 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 208 KB 45
ส่วนหน้าเอกสารหลักสูตร 59 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 23
รายงานการประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 454 KB 80
aar ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 65
ฝ่ายกิจการนักเรียน
SDQ ฉบับแก้ไข Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 686.5 KB 360
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 319.5 KB 94
บันทึกข้อความรายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 54.63 KB 59
ฝ่ายบุคลากร
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 16.57 KB 91
ใบขอแลกเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.1 KB 127
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.84 KB 31
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 16.89 KB 56
งานสารสนเทศ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 56
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 26
ฝ่ายงบประมาณและแผน
แบบเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 16.43 KB 66
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (2559-2561) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.36 KB 100
สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 15.53 KB 83
SWOT สพง. ปีงบ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 14.39 KB 31
งานประกันคุณภาพ
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 500.5 KB 161
ตารางแสดงการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 1 - 15 Word Document ขนาดไฟล์ 304 KB 1707
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 130
โครงสร้างขอบข่ายและบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 377.74 KB 1328
แบบฟอร์มPSAR2558 Word Document ขนาดไฟล์ 459.5 KB 123
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.72 KB 78
แบบฟอร์มPSAR2559 Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 46
โรงเรียนมาตรฐานสากล
เอกสารการสอนม.2-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 202.18 KB 157
เอกสารการสอนIS3-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 230.89 KB 81
เอกสารการสอนม.5-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 208.71 KB 67
เอกสารการสอนIS3-ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 219.58 KB 66