ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักเกณฑ์ ว21 27
คู่มือ DLIT 35
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLIT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 58
ฝ่ายวิชาการ
aar ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 161
รายงานการประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 454 KB 916
ส่วนหน้าเอกสารหลักสูตร 59 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 140
หลักสูตรสถานศึกษา 2559 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 208 KB 165
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 443 KB 186
อจท.ลดเวลาเรียนช่วงชั้นที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 111
การจัดกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 192
บันทึกข้อความ รายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 53.96 KB 94
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 70.52 KB 235
แบบขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 36.05 KB 173
Course Syllabus (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 185
ปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 271
องค์ประกอบของแผนการสอน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 188
สรุปผลการเรียนแยกตามรายวิชา.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.65 KB 212
สรุปผลการเรียนแยกตามระดับชั้น.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.48 KB 203
สรุปผลการเรียนกลุ่มสาระแยกตามครูผู้สอน.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.51 KB 216
สรุปผลการปฏิบัติงานครู.doc Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 215
สรุปผลการแข่งขันนักเรียนกลุ่มสาระ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 156
วิจัยในชั้นเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 475
วิจัย 5 บท.doc Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 1591
รายงานผลการสอบแก้ตัว.doc Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 212
รายงานผลการตรวจปพ.5วิชาการ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 237
รายงานผลการตรวจปพ.5 กลุ่มสาระ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 1128
รายงานการไปอบรมสัมนา.DOC Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 1017
แบบสรุปการบูรณาการชิ้นงานนักเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 205
แบบส่งรายชื่อนักเรียนสอบไม่ผ่าน.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.28 KB 225
แบบรายงานการตรวจข้อสอบ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 229
แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนซำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 186
แบบประเมินผลการเรียนซ้ำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 213
แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู.doc Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 222
แบบบันทึกนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 60 และ 80%.doc Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 326
แบบบันทึกการเรียนซ้ำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 326
บันทึกแจ้งการขาดเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 640
บันทึกขอเลื่อนสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 160
บันทึกขอย้ายนักเรียนออก Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 206
บันทึกขอย้ายนักเรียนเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 391
บันทึกขอมีสิทธิ์สอบ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 171
บันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 364
บันทึกการส่งแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 277
บันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 321
บันทึกการประเมินผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 236
บันทึกการขอนักเรียนทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 316
ทะเบียนสื่อนวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 4322
เค้าโครงงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 500
เอกสารประกอบคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 190
เอกสารประกอบคำร้องขอเปลี่ยน / แก้ไข ชื่อ – สกุล Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 180
เครื่องมือนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 90.57 KB 442
คำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 174
คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 197
ข้อมูลการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 236
ข้อมูลการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 218
ข้อมูลครูเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/เป็นวิทยากร/การได้รับรางวัล Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 257
แบบบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล ครั้งที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 307
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 425
ฝ่ายกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความรายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 54.63 KB 2186
SDQ ฉบับแก้ไข Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 686.5 KB 423
ฝ่ายบุคลากร
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 16.89 KB 146
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.84 KB 107
ใบขอแลกเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.1 KB 188
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 16.57 KB 157
งานสารสนเทศ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 99
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 103
ฝ่ายงบประมาณและแผน
แบบการเขียนโครง Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 26
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 20
SWOT สพง. ปีงบ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 14.39 KB 88
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (2559-2561) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.36 KB 155
งานประกันคุณภาพ
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR 60) Word Document ขนาดไฟล์ 94.24 KB 168
แบบประเมินผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 47
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.76 KB 53
แบบฟอร์มPSAR2559 Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 93
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.72 KB 150
แบบฟอร์มPSAR2558 Word Document ขนาดไฟล์ 459.5 KB 172
โครงสร้างขอบข่ายและบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 377.74 KB 1375
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 171
ตารางแสดงการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 1 - 15 Word Document ขนาดไฟล์ 304 KB 1759
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 500.5 KB 224
โรงเรียนมาตรฐานสากล
เอกสารการสอนIS3-ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 219.58 KB 147
เอกสารการสอนม.5-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 208.71 KB 166
เอกสารการสอนIS3-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 230.89 KB 365
เอกสารการสอนม.2-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 202.18 KB 337