ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย.60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.54 KB 70
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLIT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 4
คู่มือ DLIT 4
ศูนย์คอมพิวเตอร์
แบบฟอร์มประกาศข่าวกับเว็บไซต์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 62.24 KB 138
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 367
แบบบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล ครั้งที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 244
ข้อมูลครูเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/เป็นวิทยากร/การได้รับรางวัล Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 199
ข้อมูลการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 178
ข้อมูลการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 188
คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 159
คำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 140
เครื่องมือนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 90.57 KB 405
เอกสารประกอบคำร้องขอเปลี่ยน / แก้ไข ชื่อ – สกุล Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 127
เอกสารประกอบคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 147
เค้าโครงงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 463
ทะเบียนสื่อนวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 2432
บันทึกการขอนักเรียนทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 248
บันทึกการประเมินผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 191
บันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 270
บันทึกการส่งแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 209
บันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 292
บันทึกขอมีสิทธิ์สอบ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 135
บันทึกขอย้ายนักเรียนเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 348
บันทึกขอย้ายนักเรียนออก Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 165
บันทึกขอเลื่อนสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 129
บันทึกแจ้งการขาดเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 606
แบบบันทึกการเรียนซ้ำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 262
แบบบันทึกนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 60 และ 80%.doc Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 231
แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู.doc Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 165
แบบประเมินผลการเรียนซ้ำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 137
แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนซำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 136
แบบรายงานการตรวจข้อสอบ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 178
แบบส่งรายชื่อนักเรียนสอบไม่ผ่าน.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.28 KB 147
แบบสรุปการบูรณาการชิ้นงานนักเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 146
รายงานการไปอบรมสัมนา.DOC Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 948
รายงานผลการตรวจปพ.5 กลุ่มสาระ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 963
รายงานผลการตรวจปพ.5วิชาการ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 171
รายงานผลการสอบแก้ตัว.doc Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 144
วิจัย 5 บท.doc Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 1504
วิจัยในชั้นเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 402
สรุปผลการแข่งขันนักเรียนกลุ่มสาระ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 98
สรุปผลการปฏิบัติงานครู.doc Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 157
สรุปผลการเรียนกลุ่มสาระแยกตามครูผู้สอน.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.51 KB 150
สรุปผลการเรียนแยกตามระดับชั้น.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.48 KB 147
สรุปผลการเรียนแยกตามรายวิชา.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.65 KB 156
องค์ประกอบของแผนการสอน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 128
ปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 222
Course Syllabus (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 102
แบบขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 36.05 KB 109
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 70.52 KB 150
บันทึกข้อความ รายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 53.96 KB 54
การจัดกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 131
อจท.ลดเวลาเรียนช่วงชั้นที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 57
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 443 KB 114
หลักสูตรสถานศึกษา 2559 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 208 KB 51
ส่วนหน้าเอกสารหลักสูตร 59 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 30
รายงานการประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 454 KB 102
aar ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 80
ฝ่ายกิจการนักเรียน
SDQ ฉบับแก้ไข Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 686.5 KB 368
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 319.5 KB 105
บันทึกข้อความรายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 54.63 KB 93
ฝ่ายบุคลากร
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 16.57 KB 101
ใบขอแลกเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.1 KB 137
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.84 KB 48
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 16.89 KB 68
งานสารสนเทศ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 64
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 36
ฝ่ายงบประมาณและแผน
แบบเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 16.43 KB 76
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (2559-2561) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.36 KB 109
สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 15.53 KB 91
SWOT สพง. ปีงบ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 14.39 KB 41
งานประกันคุณภาพ
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 500.5 KB 168
ตารางแสดงการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 1 - 15 Word Document ขนาดไฟล์ 304 KB 1715
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 138
โครงสร้างขอบข่ายและบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 377.74 KB 1336
แบบฟอร์มPSAR2558 Word Document ขนาดไฟล์ 459.5 KB 133
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.72 KB 89
แบบฟอร์มPSAR2559 Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 55
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.76 KB 4
โรงเรียนมาตรฐานสากล
เอกสารการสอนม.2-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 202.18 KB 175
เอกสารการสอนIS3-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 230.89 KB 100
เอกสารการสอนม.5-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 208.71 KB 78
เอกสารการสอนIS3-ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 219.58 KB 75