ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสมควร ดิษฐสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/12/2012
ปรับปรุง 19/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 444478
Page Views 697917
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ศูนย์คอมพิวเตอร์
แบบฟอร์มประกาศข่าวกับเว็บไซต์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 62.24 KB 130
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 354
แบบบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล ครั้งที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 221
ข้อมูลครูเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/เป็นวิทยากร/การได้รับรางวัล Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 186
ข้อมูลการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 168
ข้อมูลการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 180
คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 147
คำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 130
เครื่องมือนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 90.57 KB 393
เอกสารประกอบคำร้องขอเปลี่ยน / แก้ไข ชื่อ – สกุล Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 119
เอกสารประกอบคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 139
เค้าโครงงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 452
ทะเบียนสื่อนวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 2174
บันทึกการขอนักเรียนทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 229
บันทึกการประเมินผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 178
บันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 256
บันทึกการส่งแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 196
บันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 272
บันทึกขอมีสิทธิ์สอบ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 126
บันทึกขอย้ายนักเรียนเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 340
บันทึกขอย้ายนักเรียนออก Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 156
บันทึกขอเลื่อนสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 121
บันทึกแจ้งการขาดเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 598
แบบบันทึกการเรียนซ้ำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 249
แบบบันทึกนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 60 และ 80%.doc Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 219
แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู.doc Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 155
แบบประเมินผลการเรียนซ้ำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 127
แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนซำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 129
แบบรายงานการตรวจข้อสอบ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 171
แบบส่งรายชื่อนักเรียนสอบไม่ผ่าน.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.28 KB 138
แบบสรุปการบูรณาการชิ้นงานนักเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 137
รายงานการไปอบรมสัมนา.DOC Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 935
รายงานผลการตรวจปพ.5 กลุ่มสาระ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 938
รายงานผลการตรวจปพ.5วิชาการ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 162
รายงานผลการสอบแก้ตัว.doc Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 135
วิจัย 5 บท.doc Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 1493
วิจัยในชั้นเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 388
สรุปผลการแข่งขันนักเรียนกลุ่มสาระ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 91
สรุปผลการปฏิบัติงานครู.doc Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 146
สรุปผลการเรียนกลุ่มสาระแยกตามครูผู้สอน.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.51 KB 141
สรุปผลการเรียนแยกตามระดับชั้น.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.48 KB 141
สรุปผลการเรียนแยกตามรายวิชา.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.65 KB 148
องค์ประกอบของแผนการสอน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 119
ปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 209
Course Syllabus (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 88
แบบขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 36.05 KB 97
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 70.52 KB 137
บันทึกข้อความ รายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 53.96 KB 43
การจัดกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 114
อจท.ลดเวลาเรียนช่วงชั้นที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 45
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 443 KB 94
หลักสูตรสถานศึกษา 2559 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 208 KB 45
ส่วนหน้าเอกสารหลักสูตร 59 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 23
รายงานการประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 454 KB 79
aar ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 60
ฝ่ายกิจการนักเรียน
SDQ ฉบับแก้ไข Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 686.5 KB 359
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 319.5 KB 93
บันทึกข้อความรายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 54.63 KB 52
ฝ่ายบุคลากร
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 16.57 KB 90
ใบขอแลกเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.1 KB 126
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.84 KB 31
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 16.89 KB 55
งานสารสนเทศ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 53
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 26
ฝ่ายงบประมาณและแผน
แบบเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 16.43 KB 66
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (2559-2561) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.36 KB 99
สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 15.53 KB 81
SWOT สพง. ปีงบ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 14.39 KB 28
งานประกันคุณภาพ
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 500.5 KB 160
ตารางแสดงการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 1 - 15 Word Document ขนาดไฟล์ 304 KB 1705
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 129
โครงสร้างขอบข่ายและบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 377.74 KB 1326
แบบฟอร์มPSAR2558 Word Document ขนาดไฟล์ 459.5 KB 122
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.72 KB 77
แบบฟอร์มPSAR2559 Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 45
โรงเรียนมาตรฐานสากล
เอกสารการสอนม.2-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 202.18 KB 151
เอกสารการสอนIS3-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 230.89 KB 79
เอกสารการสอนม.5-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 208.71 KB 56
เอกสารการสอนIS3-ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 219.58 KB 65