ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2565
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
117
110
227
7
ม.2
86
93
179
6
ม.3
97
119
216
7
รวมมัธยมต้น
300
322
622
20
ม.4
49
86
135
5
ม.5
32
78
110
6
ม.6
31
55
86
4
รวมมัธยมปลาย
112
219
331
15
รวมทั้งหมด
412
541
953
35