พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พ.ศ.2562-2564

          พันธกิจ
1. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล
4.พัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาและส่งเสริมครู บุคลากรด้านความรู้ ความสามารถสู่ครูมืออาชีพ
6. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบคุณภาพและหลักการมีส่วนร่วม
7. ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
8. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
9. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา

เป้าประสงค์
1.ผู้เรียนมีความรู้ความสารถตามมาตรฐานสากล
2.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนตามเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน
3.สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
4.ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ, TQA และการมีส่วนร่วม
7.แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่สาธารณูปโภค เพียงพอและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สวยงาม ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้
8.สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการศึกษา องค์กร ชุมชน และสถานประกอบการอื่นๆ


แบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU)
โรงเรียนสตรีพังงากับหน่วยงานอื่น ๆ
ที่ เรื่อง ระหว่างหน่วยงาน ลงนาม
1. ความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 24 พ.ย. 2559
2. โรงเรียนทวิภาคีระหว่างสองโรงเรียน Tun syed sheh shahabudin science secondary school,Malaysia 10 ก.พ. 2560
3. ความร่วมมือในการสนับสนุนทางวิชาการ โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดีบมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.ในจังหวัดพังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 17 มิ.ย. 2560
4. การจัดตั้งศูนย์เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 25 ก.ย. 2560
5. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนกีฬา อบจ.พังงา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 9 ธ.ค. 2560
6. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 12 มิ.ย. 2562
7. การเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 21 มิ.ย. 2561
8. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนกีฬา อบจ.พังงา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 9 ธ.ค. 2563
9. โครงการแลกเปลี่ยนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งสหรัฐอเมริกา
(J-1)
สำนักการศึกษาและวัฒนธรรมของกระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐฯ (ECA)
3 ธ.ค. 2562
10. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง 24 มี.ค. 2564
11. การเข้าศึกษาต่อในโครงการความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษากับสถาบันพระบรมราชชนก สถาบันพระบรมราชชนก 7 ธ.ค. 2564
12. ความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 มิ.ย. 2565