วิสัยทัศน์ / กลยุทธ์
วิสัยทัศน์ / กลยุทธ์/ อัตลักษณ์
 

พ.ศ.2562-2564


วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานสากลภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วม

กลยุทธ์
1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานสากล
3.พัฒนา
ครูและบุคลากร ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4.พัฒนาการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบคุณภาพและการมีส่วนร่วม
5.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6.ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือการจัดการศึกษา

เอกลักษณ์     “โรงเรียนคุณธรรมแสนสวยในหุบเขา”

อัตลักษณ์  “มารยาทงาม คุณธรรมเยี่ยม เปี่ยมทักษะ”