ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนสตรีพังงา

โรงเรียนสตรีพังงา  จัดตั้งโดยรัฐบาลเมื่อ พ.ศ. 2494  เนื่องจากรัฐบาล  เห็นว่านักเรียนหญิงต้องเรียนรวมกับนักเรียนชายในโรงเรียนพังงา “ดีบุกพังงาวิทยายน” ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชาย
พ.ศ. 2496  ได้แยกนักเรียนหญิงออกมา เพื่อตั้งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดหญิงขึ้น ซึ่งการแยกนักเรียนหญิงออกมาจากโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน นั้น  ได้ซื้อที่ดินจากนายนาคินทร์  ณ  ถลาง   มีเนื้อที่  20  ไร่  3 งาน  10 ตารางวา  เพื่อสร้างโรงเรียน ได้เปิดสอนในชั้นมัธยมปีที่ 1-3  ทั้งนี้การบริหารโรงเรียนในตอนนั้น  ยังอยู่ในความดูแลของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

 • พ.ศ. 2499  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นางสาวสุปราณี   เอี่ยมจิตร  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสตรีพังงาคนแรก   และได้แยกขาดจากโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  มาบริหารจัดการเป็นเอกเทศ  โดยได้ทำการเปิดสอนครบทุกชั้น   ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1-6 จนถึงปัจจุบัน  
 • พ.ศ. 2504     กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรใหม่ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเปลี่ยนเป็นระดับประถมศึกษาตอนต้น 4 ปี ประถมศึกษาตอนปลาย 3 ปี  มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปีโรงเรียนสตรีพังงาได้ยุบเลิกชั้นมัธยมปีที่ 1 และ เปลี่ยนแปลงชั้นมัธยมปีที่ 1 เป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      
 • พ.ศ. 2505      ได้ยุบเลิกชั้นมัธยมปีที่ 2 และเปลี่ยนแปลงชั้นมัธยมปีที่ 2 เป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 • พ.ศ. 2506      ได้ยุบเลิกชั้นมัธยมปีที่ 3 และเปลี่ยนแปลงชั้นมัธยมปีที่ 3 เป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • พ.ศ. 2524      ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 418 ล 1 หลัง
 • พ.ศ. 2525      ได้งบประมาณสร้างโรงอาหาร หอประชุมขนาดใหญ่ 1 หลังและบ้านพักครู 1 หลัง
 • พ.ศ. 2527      ได้งบประมาณสร้างเขื่อนหน้าหอประชุมและสะพานเชื่อมระหว่างอาคาร
 • พ.ศ .2533      ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
 • พ.ศ. 2539      ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
 • พ.ศ. 2545      เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
 • พ.ศ. 2552      เปิดสอนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • พ.ศ. 2553      เป็นโรงเรียนพัฒนาสู่สถานศึกษามาตรฐานสากล (Worldclass Standard School) และใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  
 • พ.ศ. 2554      โรงเรียนสตรีพังงาได้การรับรองคุณภาพจากสำนักงานประเมินมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) 
 • พ.ศ. 2555      โรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวน 25 ห้อง
 • พ.ศ. 2556      โรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวน 24 ห้อง
 • พ.ศ. 2557      โรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวน 25 ห้อง และเป็นสถานศึกษาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • พ.ศ. 2558      โรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวน 25 ห้อง
 • พ.ศ. 2559      โรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวน 24 ห้อง
 • พ.ศ. 2560      โรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวน 23 ห้อง
 • พ.ศ. 2561       โรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวน 25 ห้อง
 • พ.ศ. 2562      โรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวน 30 ห้อง
 •                       ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
 • พ.ศ. 2563      โรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวน 31 ห้อง
 • พ.ศ. 2564      โรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวน 34 ห้อง
 • พ.ศ. 2565      โรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวน 35 ห้อง