คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีพังงา
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีพังงา