ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

-เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 - 6
-ห้องเรียนพิเศษ MEP ม.ต้น
-ห้องเรียนพิเศษ MECP ม.ปลาย