ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์

 

พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

4. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล

5. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความรู้ คู่คุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน

7. พัฒนา แหล่งเรียนรู้ อาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

8. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา

 

เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานสากล
  2. ผู้เรียนมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน
  3. สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และTQA
  4. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานสากล
  5. ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  6. แหล่งเรียนรู้ อาคาร สถานที่ และบริเวณโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้
  7. ชุมชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา