ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย


พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

4. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล

5. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความรู้ คู่คุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน

7. พัฒนา แหล่งเรียนรู้ อาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

8. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา


เป้าหมาย

             1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

             2. นักเรียนมีความเป็นพลโลกตามาตรฐานสากล

             3. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

             4. สถานศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ