ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / กลยุทธ์
วิสัยทัศน์ / กลยุทธ์/ อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์

          เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์

           กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

           กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรสากล

           กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมครูและบุคลากร ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

           กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานที่ให้มีคุณภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้

           กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือการจัดการศึกษา

อัตลักษณ์     ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

เอกลักษณ์    ส่งเสริมความเป็นไทย