ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 ธ.ค. 55 กีฬาสี
การแข่งขันกีฬาภายใน
ใส่เสื้อสีตามคณะสีของนักเรียน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
10 ม.ค. 56 ถึง 11 ม.ค. 56 สอบกลางภาค
การทดสอบประเมินผลกลาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ชุดนักเรียน รร.สตรีพังงา
17 ม.ค. 56 ถึง 19 ม.ค. 56 เข้าค่ายกิจกรรมเครื่องแบบ
กิจกรรมเข้าค่ายเครื่องแบบที่ฐานทับเรือทับละมุ ในวันที่ 17-19 มกราคม 2556
เครื่องแบบตามสังกัด รร.สตรีพังงา
25 ม.ค. 56 ศึกษาดูงานที่จังหวัดตรัง
ศึกษาดูงานที่ รร.ห้วยยอด  จังหวัดตรัง
เสื้อบาติก/กางเกง รร.สตรีพังงา
26 ม.ค. 56 ถึง 27 ม.ค. 56 ประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง
ประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมเขาทอย สำนักงานเขต สพม.14
ใส่ชุดสุภาพ สพม.14
25 ธ.ค. 56 กิจกรรม"วันคริสต์มาส"
ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพังงา

ชุดสีขาว สีแดง สีเขียว (ครูและบุคลากร) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
26 ธ.ค. 56 กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด
27 ธ.ค. 56 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
07 ม.ค. 57 ถึง 08 ม.ค. 57 สอบกลางภาค 1/2556
สอบกลางภาค 1/2556
12 มิ.ย. 57 เลือกตั้งประธานนักเรียน
19 มิ.ย. 57 พิธีไหว้ครู
26 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันสุนทรภู่


ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพังงา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
01 ก.ค. 57 พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฎิญาณวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ชุดลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
22 ก.ค. 57 ถึง 23 ก.ค. 57 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
08 ธ.ค. 58 ถึง 29 ธ.ค. 58 กิจกรรมกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด
30 ธ.ค. 58 ตักบาตร ทำบุญขึ้นปีใหม่ และงานเลี้ยงปีใหม่
งานกิจการนักเรียน
05 ม.ค. 59 ถึง 08 ม.ค. 59 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2558
งานวัดผล/กรรมการฯ
27 ม.ค. 59 ถึง 01 ก.พ. 59 ทัศนศึกษาของนักเรียนโครงการห้องพิเศษ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
27 ม.ค. 59 ถึง 29 ม.ค. 59 กิจกรรมเข้าค่ายเครื่องแบบ
เครื่องแบบตามเหล่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
27 ม.ค. 59 ถึง 29 ม.ค. 59 กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
03 ก.พ. 59 ถึง 05 ก.พ. 59 สัปดาห์ภาษาจีน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
08 ก.พ. 59 กิจกรรมวันตรุษจีน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
08 ก.พ. 59 ถึง 12 ก.พ. 59 แนะแนวสัญจร
งานแนะแนว/วิชาการ
12 ก.พ. 59 กิจกรรมวันวาเลนไทน์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
01 มี.ค. 59 ถึง 04 มี.ค. 59 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2558
งานวัดผล/กรรมการฯ
20 มี.ค. 59 ถึง 24 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
ฝ่ายวิชาการ/กรรมการฯ
01 ก.ค. 59 พิธีสวนสนามวันคล้านวันสถาปนาลูกเสือ
เครื่องแบบลูกเสือ (เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
08 ก.ค. 59 อบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนแต่งชุดพละ ฝ่ายกิจการนักเรียน
12 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559
เครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
18 ก.ค. 59 ถึง 20 ก.ค. 59 หยุดวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา
29 ก.ค. 59 กิจกรรมวันภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย